Research

ARAŞTIRMA GRUPLARI

Merkez bünyesinde 11 araştırma grubu faaliyet göstermektedir.

 • Kentleşme Göç ve Konut Politikaları

  Bu çalışma grubunda, ülkede kır-kent nüfus ve istihdam dengeleri oluşana kadar sürecek göç olgusu ve kentsel alanlardaki sosyo ekonomik örgü, ikinci grupta da mekânsal yapıyı biçimlendiren konut politikaları hukuksal, yönetimsel ve iktisadi boyutlarıyla incelenmektedir.

 • Konut Alanları Planlama ve Tasarımı

  Bu çalışma grubunda konut alanlarının planlama ve tasarımına temel oluşturacak verilerin, mevcut konut alanlarının sistematik bir şekilde ele alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Planlı ve plansız konut alanlarını kent içi ve kent dışı ayırımı ile ve konut ile çevresini bir bütün olarak ele alan bir çalışma sistematiği çerçevesinde çalışılmaktadır.

 • Konut, Çevre / Ekoloji ve Altyapı

  Bu çalışma grubu sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için yerleşme ölçeğinden, yapı ölçeğine kadar konutlarda sosyal çevre sorunlarının; uygun fiziksel ortamın oluşturulması için ısı, ışık, ses, güneş ışınımı vb. fiziksel çevre sorunlarının; çevre kirliliği, altyapı vb. öğelerinin analizi ve değerlendirilmesi, bütün bu konularda esasların oluşturulması amaçlanmaktadır.

 • Konut Teknolojileri, Finansmanı ve Maliyeti

  Bu çalışma grubunda konut yapımında kullanılan teknolojilerin tanımlanması, sınıflanması ve özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra; dar gelirliler için konut yapımında kullanılabilecek yeni teknolojilerin araştırılması ve sürdürülebilir bir gelişme doğrultusunda yerel kaynakların kullanımı, enerji-etkin teknolojiler, geri dönüşümlü yapı malzemeleri vb. konularda bilgi üretilmesi hedeflenmektedir.

 • Dar Gelirliler İçin Konut

  Bu çalışma grubu Türkiye’de dar gelirlileri barındıran konut mekanlarının, sağlıksız, kalitesiz, sayıca az, kötü tasarlanmış olmalarını ve mevcut konut politikalarının bu yöndeki yetersizliğini göz önüne alarak, dar gelirlinin konut sorununa çözüm modeli önermek ve bunu sistematikleştirmek için gerekli koşulların saptanması amaçlanmaktadır.

 • Geleneksel ve Yöresel Konut

  Bu çalışma grubunun, temel amacı; çağdaş konut tasarımına veri oluşturmak üzere geleneksel ve yöresel konut çevreleri ile ilgili teori ve uygulama birlikteliğini sağlayacak; saptama, değerlendirme, yeni konut tasarımı için ipuçları oluşturma süreçlerini içeren bir araştırma modeli geliştirmektir.

 • Afet Konutları

  Bu çalışma grubunda doğal ve teknolojik afetlerin önceden önlenmesi ve afet durumunda etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla planlama aşamasından tasarım aşamasına kadar alınabilecek önlemlerin araştırılması ve elde edilen bilgilerin toplum kullanıma sunulması amaçlanmaktadır.

 • Güvenlikli Yerleşmeler (Gated Communities)

  Bu çalışma grubunda günümüzde Türkiye'deki “Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri”nin gelişim süreci, kentlerdeki konumları, yerleşim örüntüleri, konut tipoloji ve mekânsal özellikleri, kentle, kent yönetimiyle ve yakın çevrelerindeki konut yerleşmeleri ile ilişkileri araştırılmaktadır. 1960’larda Amerika’da ilk örnekleri ortaya çıkan, tüm Dünyada ise 1990’larda hız kazanan dışa kapalı, güvenlikli yeni konut yerleşmeleri ve sorunları kent planlama, mimarlık, kent ve sosyal coğrafya, sosyoloji, ekonomi, antropoloji gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından ele alınarak uluslararası akademik ortamlarda çeşitli boyutlarıyla tartışılmaktadır. Güvenlikli Yerleşmeler çalışma grubu bu doğrultuda ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemekte; düzenlenenlere davetli olarak katılmaktadır.

 • Konut ve Kadın
 • Konut ve Çevresel Kalite
 • Modernizm ve Konut