7th international seminar

KURULUŞ,AMAÇ VE HEDEFLER

Tarihçe

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1950’li yıllarda geleneksel konut mimarisi üzerinde yapılan araştırmalarla başlayan çalışmalar ile çok sayıda özgün eser değerli hocalarımız tarafından ülkemize kazandırılmıştır. 1960’lı yıllarda Konut Panelleri ile sürdürülen ve daha çok hızlı kentleşme ile ortaya çıkan güncel sorunlara ve dar gelirliler için konut konularına yönelik çalışmalar ağırlık kazanmış ve 1970’li yıllarda konut standartları konusunda TÜBİTAK desteğinde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Hızlı kentleşmenin getirdiği sağlıksız gelişmeler, 1970’lerden sonra fakültemizde konut konusunda yapılan çalışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Hızla büyüyen ve özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan sanayileşme ve buna bağlı olarak oluşan kente göç olgusu Türkiye ekonomisini hazırlıksız yakalamış; yeni yerleşme alanları açamayan, yeni kentsel çevreler oluşturamayan ülkemizde dramatik bir konut sorunu yaşanmaya başlamıştır. Konut sorununun yoğun biçimde yaşanmakta olması konut üzerine çalışmaları gerekli kılmıştır. Yukarıda özetlenen birikimin arttırılması ve belli hedeflere yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kent ölçeğinden yerleşme ölçeğine, konut ölçeğinden malzeme ve detay ölçeğine, tasarım aşamasından gerçekleştirme aşamasına, konut kültüründen konut teknolojilerine, konut sosyolojisinden konut ekonomisine kadar çok geniş bir spektrum içinde sürdürülen çalışmalar, fakültemizin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde uluslararası düzeyde birimlerin oluşmasına olanak verilmiştir.

10-14 Haziran 1996 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen HABİTAT II kapsamında İTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından “İstanbul Workshops” adlı dört atölye çalışması düzenlenmiştir. Bu atölye çalışmaları sırası ile “City Identity”, “İstanbul Throughout History”, “Housing for Low-Income Groups”, “Shelter for All Versus Sustainable Development” olarak biçimlenmiştir. Bu çalıştaylar fakülte öğrenim elemanlarından bir grup tarafından düzenlenmiş ve uluslararası düzeyde önemli araştırmacıların katılığı toplantıda İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin çalışmaları geniş ölçüde sunulmuş ve büyük ilgi görmüştür.

İ.T.Ü. Konut Araştırma ve Eğitimi Merkezi'nin kurulması, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde konut konusunda yıllardır ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerle oluşan birikimine bağlı olarak öngörülmüştür. TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu’nca, İTÜ TÜBİTAK/İÇTAG Konut Araştırmaları Ünitesi adıyla 1998 yılında kurulmuş olan merkez, Kasım 2002'den beri İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi yönetmeliği uyarınca üniversitemiz merkez yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezin alt yapısı, özellikle 1995 yılında Avrupa Birliği tarafından desteklenen MED-CAMPUS HOUSING NETWORK’ün kurulması ile olgunlaşmış ve böyle bir merkez için gerekli bilgisayar altyapısı, kitaplık, araştırma mekânları, eğitim mekânları ile fiziksel olarak oluşmuş bulunmaktadır. 17 Ocak 2011 tarihinde ise Merkez, Konut Araştırma ve Uygulama Merkezi (KONUT UYG-AR)’a dönüştürülmüştür. Merkezimiz 2004 yılından beri European Network for Housing Research (ENHR) ağına kurumsal olarak üyedir.

Misyon

Konut, yerleşme, kent ve çevre konularında, planlama, tasarım ve uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası eğitim yapmak ve disiplinler arası araştırmalar yürütmek.

Vizyon

Türkiye’de ve Dünyada alanında öncü, ulusal ve uluslararası eğitim, disiplinler arası araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez olmak.

Hedefler

Çağdaş ve evrensel düzeyde faaliyetler yürüten öncü bir merkez olmak

Konut araştırmalarını kamu ve özel sektör faaliyetlerine temellendirmek

Uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yapmak

Disiplinler arası yaklaşımla toplum-kent-konut ile ilgili araştırma alanlarını geliştirmek ve yeni araştırmalar yapmak

Amaç

Merkezin amacı faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama yapmaktır.

Merkezimizde,

  • Üniversitelerimizdeki bilgi birikiminin ülke ölçeğinde yaygın kullanımının sağlanması, kamu ve özel sektör etkileşimi içinde bu bilgi birikiminin geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılması,
  • Konut veri tabanının oluşturulması ve İnternet aracılığıyla erişime açılması,
  • Çok disiplinli bir çalışma ortamı içinde uygulamalı araştırma yapılması, konut sorununun sınırlı bir alan içinde değil disiplinler arası bir anlayışla ele alınmasını sağlayarak bu disiplinlerin koordinasyonunun yapılması,
  • Uluslararası ölçekte bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve Türkiye gibi konut sorununu bütün yönleri ile yaşayan bir ülkede uluslararası düzeyde bir araştırma merkezinin oluşturulması,
  • Kamu ve özel sektörde konut konusunda çalışanlara araştırma sonuçlarının iletilmesi amacıyla kısa kurs ve seminer düzenlenmesi,
  • Uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesi,
  • Araştırma sonuçlarının yayınlanması,
  • Ülkenin konut sorunu hakkında somut önerilerin getirilmesi amaçlanmaktadır.