TÜRKİYE’DE TERK EDİLMİŞ ve GÖÇ VEREN KÖY YERLEŞİMLERİ

Haziran’19

Erva KÖŞKER [İTÜ]

Göç; insanların yaşadığı mekandan sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik nedenlerden dolayı başka bir yere hareket etmeleri olarak tanımlanan bir kavramdır.  Kısa, orta ya da uzun vadeli olduğu gibi geri dönüş veya sürekli yerleşim hedefi güder. Coğrafik bir yer değiştirme olmasının yanı sıra toplumsal ve kültürel değerlerde de değişim ve dönüşüme zemin hazırlar.  Göç, geçmişten günümüze geldiği gibi gelecekte de devam edecek olan bir durumdur. Türkiye’de genellikle köyden kente doğru olan göçlere rastlanmaktadır. 


TERK EDİLMİŞ KÖYLER

TÜRKİYE’DE SU KENARI YERLEŞMELER: MUĞLA İLİ SEYDİKEMER İLÇESİ ÖRNEĞİ

Şubat’19

A. Zeynep AKOĞLU [İTÜ]

Yapılan son araştırmalar, insanoğlunun yaklaşık 4.5 milyon yıldır var olduğunu ve konargöçer bir yaşa tarzını benimsediğini ve 12.000 yıl önce yerleşik hayata geçtiklerini ileri sürmektedir. Çevresel şartların uygun hale gelmesiyle, bitki ve hayvan yetiştiriciliği başlamış, bu süreç yerleşik yaşama geçilmesiyle devam etmiştir.  
Davranış psikolojisinin en önemli kuramcılarından biri olan Abraham H. Maslow, 1843 yılında yazdığı Bir İnsan Motivasyon Teorisi (A Theory of Human Motivation) adlı makalesinde, ilk kez ortaya attığı ve zaman içeriinde Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi olarak adlandırılan bir görüşü ortaya koymuştur. Bu görüşe göre, insan güdüleri bir piramit gibi birbiri üzerine çıkar ve en altta biyolojik güdüler en üstte ise psikolojik güdüler yer almaktadır. Maslow’a göre, temeldeki bir güdünün gereksinimleri karşılandıktan sonra birey üst güdülerden etkilenmeye başlar. Toplumsal boyutlu olarak bakıldığında, toplamların aynı refleksle hareket edip etmediği ayrı bir konudur.  
Bu teori üzerinden değerlendirdiğimizde insanların yerleşim yerlerini kuracakları alanları belirleme biçemleri, temelde fizyolojik tatminin gerçekleşeceği yerler olarak gelişmiştir. Fizyolojik tatminin gerçekleşeceği yerler olarak geliştikleri görülmüştür. Fizyolojik tatmini sağlayan açlık ve susuzluk sorunlarının çözümünün ve güdülerin doyurulmasının ardından, emniyet, güven ve düzen gibi güdülerin tatmini gerçekleşmiş olmalıdır (Gölbaş, 2016). 


SEYDİKEMER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM TÜRÜ: ‘EKOTURİZM’ (Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler) 

Aralık'18

A. Zeynep AKOĞLU [İTÜ] 

Dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan turizm, gelişmekte olan ülkelerin en temel gelir kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel olumlu etkilerinin yanı sıra turizm sektörü bulunduğu konumu cazibe merkezi haline getirmesiyle beraber birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmektedir. Bu durum, turizm sektörü içerisinde bir alternatif ihtiyacını beraberinde getirmiş ve sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmıştır.  Bu çalışmada; sürdürülebilir turizm kavramının kitle turizmine karşı ürettiği turizm türlerinden ekoturizm anlayışının tarihsel süreç içerisindeki farklı tanımlarına, tarihsel gelişimine, ilkelerine ve çevresel, ekonomik ve sosyokültürel olmak üzere etkilerine yer verilmiştir. Ekoturizmin hem dünya üzerindeki hem de Türkiye kapsamındaki örnekleri incelenmiş, bu örneklerin bulundukları konuma olumlu ve olumsuz etkileri incelenerek sayısal verilerle desteklenmiştir.  


EKOTURİZM

TÜRKİYE’DE YAPI MALZEMELERİ ÜRETİMİ (2018 - İL ve BÖLGE BAZINDA) (TOBB Sanayi Veritabanı)

Eylül’18

A. Zeynep AKOĞLU [İTÜ]


TÜRKİYE'DE YAPI MALZEMELERİ