7th international seminar

FAALİYET ALANLARI

Merkez, konut olgusunun çok boyutlu olarak ele alınması, üniversitemizdeki konut konusundaki bilgi birikiminin ülke ölçeğinde yaygın kullanımının sağlanması, bu bilgi birikiminin kamu ve özel sektör etkileşimi içinde geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılması ve böylelikle araştırma, tasarım, eğitim ve uygulama birlikteliğinin gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Merkez yukarıda tanımlanan faaliyet alanlarında,

  • Konut sorunu kapsamında çok disiplinli, kuramsal ve uygulama alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak; bu gibi çalışmalara iştirak etmek,
  • Konut konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamu ve özel sektörde çalışan meslek uygulayıcı ve akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek,
  • Konut konusunda kamu ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma, inceleme, proje, danışmanlık ve benzeri işleri yapmak, bilimsel rapor ve benzeri teknik çalışmaları planlamak, belgeler düzenlemek ve vermek,
  • İlgili konularda bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,
  • Merkez faaliyet alanları içinde üniversitemizin yetkili organlarınca verilecek diğer çalışmaları yapmak üzere kurulmuştur.